HISTORIE

 • 1884 - založení I. sboru dobrovolných hasičů

   V roce 1864 došlo k založení prvního dobrovolného hasičského sboru v Čechách, konkrétně ve Velvarech. Ani Velké a Malé Hlušice, jak se naše obce úředně nazývaly do konce roku 1921, nemohly stát stranou této pokrokové myšlenky. 20. července 1884 se sešli občané v hostinci Jana Řeháka a ustavili společný sbor.

  Žel, první kniha zápisů SDH z V. a M. Hlušic, v níž byl zapsán i ustavující protokol se nedochovala.

  Kniha matriky uvádí, že při založení sboru v r. 1884 činnými členy byli:
  Jan Brett, František Hep, Josef Kindl, Josef Hep, František Hezký, Karel Preisler, Jan Hep, František Kadlec, Antonín Procházka, František Řeháček, Václav Raich, František Šrait, Jan Štípek, Václav Vízek, Jan Řehák, Josef Říha, Josef Kunz, Václav Štípek, Antonín Strýhal, Karel Vitvera, Josef Novák, Václav Raich, Jan Šmidrkal, Alois Štěrba, František Karpan, Josef Vlášek, Antonín Šmidrkal

  Finanční situace začínajícího sboru nebyla ani u nás příznivá, protože obecní zastupitelstvo, politický i hospodářský představitel obce, se k němu chovalo dost macešsky a o každou zlatku musel sbor vždy několikrát žádat. U nás byla situace o to složitější, že na jeden sbor přispívaly dvě samostatné obce a často se vymlouvala jedna na druhou.

  Proto sbor hledal cesty, jak by si obstaral peníz navíc, a věnoval se také osvětové činnosti a nezbytné zábavě, takže každý rok se setkáváme s pravidelným pořádáním divadelních představení, hlavně v zimním období, a také s každoročním masopustním plesem.

  Roku 1909 se připravovala oslava 25. let od založení sboru, ale nakonec z oslavy sešlo a byla odložena na pozdější dobu. M. Hlušice totiž oznámily, že si zakládají samostatný sbor.

  30.ledna 1910 se konala mimořádná valná hromada, na které došlo k rozdělení sboru. Zde se také rozhodlo, že v případě zániku sboru bude inventář patřit obci Velké Hlušice. Oslava pětadvacetiletého trvání sboru měla proti původním záměrům mnohem skromnější průběh. Slavnost v přírodě dne 3. července se nekonala, protože nebyly dodány medaile. A tak dekorování čekalo až na mimořádnou valnou hromadu 28. září 1910.

  Čestné medaile obdrželi:
  Josef Vlášek
  Alois Štěrba
  František Štěpán
  František Karban
  Josef Říha
  František Hep
  Josef Novák

  Od roku 1911 do roku 1960 pracovaly sbory Velkých a Malých Hlušic samostatně.

 • Velké Hlušice do roku 1960

  Roku 1912 bylo župní správou určeno, aby hlušický sbor o župním sjezdu v Sekeřicích předvedl normální cvičení se stříkačkou.

  Na návrh Frantiska Šmejdy se dal upravit u „savice“ koš se záklopkou a tím stříkačka snadněji vytáhla sloupec vody do větší výše. Bylo to jedno z prvních technických zlepšení tohoto místního „všeuměla“.

  Ve válečných letech 1914- 1918 musela většina činných členů odejít na bojiště a jejich opuštěné funkce byly přechodně obsazeny starými členy. První poválečná valná hromada se konala 1.ledna 1919. Protože hostinec čp. 63 v němž byla od založení sboru spolková místnost, byl na neurčito uzavřen, usnesl se výbor přeložit spolkovou místnost do hostince k Solfronkovům.Ke schválení došlo o rok později.

  Na začátku roku 1921 byl u sboru založen ženský odbor. Prvními členkami se staly Emilie Hlaváčková, Božena Novotná, Marie Štěpánová, Božena Štěpánová a Františka Benešová. Celkem se do nového odboru přihlásilo 26 mladých žen.

  Roku 1922 se sbor zúčastnil odhalení pomníku padlých z první světové války ve Velkých a později i v Malých Hlušicích.

  Roku 1924 byl pro malou činnost rozpuštěn ženský odbor. Členové sboru byli vyškoleni v předpisech elektrotechnického svazu jak si počínat při požárech v obcích a budovách s elektrickým zařízením. Hlušický sbor se zúčastnil oslav padesátiletého trvání sboru ve Smidarech.

  V dobách druhé světové války (1939-1945) byla činnost sboru omezována a schůze a tím i zápisy čím dál řidší.

  První valná hromada hasičského sboru v osvobozené vlasti se konala 13.ledna 1946 za účasti 26 členů.

  V poválečné době se podstatně zlepšila finanční situace sboru.

  V roce 1950 byl přijat důležitý hasičský zákon čís. 62/1950 o ochraně před požáry a jinými živelnými pohromami. Tento zákon nahradil již nevyhovující vládní nařízení z r. 1942. Revolučnost nového zákona spočívala hlavně v tom, že péče o požární ochranu byla přímo uložena národním výborům a dobrovolné hasičstvo se stalo výkonným orgánem národních výborů. Podle tohoto zákona došlo také k přejmenování hasičských sborů. Náš sbor se od této doby jmenoval „Místní hasičská jednota v Hlušicích“. V dubnu se začalo s přestavbou obecního domku (bývalé pastoušky) na požární zbrojnici. Oprava se prováděla brigádnicky.

  Koncem padesátých a počátkem šedesátých let činnost hlušického sboru téměř ustala. Velitelem byl zvolen Josef Vosáhlo čp. 52, ale protože mu ostatní funkcionáři v práci nepomáhali a ani řadoví členové neprojevovali o aktivnější požárnickou činnost zájem, práce sboru byla tehdy omezena jen na několik nezbytných cvičení.

 • Malé Hlušice od roku 1910 do roku 1960

  Na rozdíl od dochovaných písemností k činnosti hlušického sboru jsme u Hlušiček odkázáni jen na několik útržkovitých zápisů z členských schůzí a na neúplnou matriku členů. Více podkladů poskytly zápisy z obecní kroniky Hlušiček a několik dalších údajů o funkcionářích a statistice je čerpáno z Jubilejního almanachu župy novobydžovské za léta 1885 až 1930.

  V prosinci roku 1929 byl opraven hasičský stožár na návsi před hospodou čp. 33. Protože spodní část uhnívala, byla zdravá část zasazena mezi dvě kolejnice zapuštěné do betonového základu.

  Rok 1937- hasičský sbor již delší dobu usiloval o zakoupení nové motorové stříkačky, a proto žádal župu o subvenci. Župa chtěla sboru přidělit částku 2.000 Kč s podmínkou, že bude vyplacena až po předložení účtů. Najednou zájem ochabl a z koupě sešlo. Sbor zakoupil pro své členy nový hasičský stejnokroj. Finanční prostředky poskytla místní obec a honební společnost.

  Roku 1938 sbor sehrál v hostinci u Hlavatých slovenské divadelní představení Paní rychtárka. Nacvičil je učitel Josef Prokop, který působil šest let na Slovensku a po svém návratu do rodné obce režíroval většinu divadelních představení.

  Roku 1939 se konečně uskutečnila koupě motorové stříkačky, jež stála 26.587 Kč a sbor na ni dostal subvenci 9.000 Kč.

  V roce 1953 došlo ke změně názvu sboru na "Místní jednota Svazu požární ochrany Hlušičky".

  V měsíci listopadu roku 1954 došlo na novobydžovském okrese k několika požárům, a tak byly z nařízení ONV konány protipožární hlídky. Byly odvolány teprve v polovině prosince.

  Rok 1961. Motorová stříkačka Hlušiček byla vinou vlhkého uskladnění v tak špatném stavu, že musela být podána žádost o povolení k provedení generální opravy. Na doporučení ONV v Hradci Králové měla opravu provést automobilová opravna ve Dvoře Králové. Ovšem nakonec byl MNV vyrozuměn, že k opravě může dojít až v příštím roce. A tak stroj zůstal až do konce roku neopraven.

 • Hlušice od roku 1966

  1.ledna 1966 došlo ke sloučení obcí Hlušic a Hlušiček v jeden politický celek s názvem Hlušice. Postupně byly slučovány i jednotlivé organizace obou obcí. Proto v červnu svolali noví funkcionáři MNV i zástupce požárníků z obou bývalých samostatných obcí. Protože se do společné schůze dostavili jen zástupci Hlušiček, dostal velitel Josef Šturma úkol navštívit všechny členy požární jednoty v Hlušicích a přesvědčit je, aby pokračovali v požárnické práci. Přesvědčit starší členy se tehdy nepodařilo, a tak byl utvořen „společný“ sbor jen z požárníků Hlušiček, ke kterým se až později přidali někteří mladí občané Hlušic.

  9. června 1974 uspořádali místní požárníci na hřišti u základní školy slavnost na památku 90-ti let od založení požárního sboru v obci. Slavnost zahájil kratším projevem předseda MNV Josef Prokop. Dále hovořili jednatel sboru a člen okresního výboru Svazu v Hradci Králové Josef Pšenička a hlavní projev měl zástupce okresního výboru požární jednoty v Hradci Králové. Dopoledne probíhalo na hřišti u školy cvičení požárních sborů z Hlušic, Skochovic, Smidar a Skřivan a své cvičení předvedli i žáci - mladí požárníci ze Smidar a ze Skřivan. Nejstarší hlušičtí požárníci Václav Hlaváček - Hlušičky čp. 8, Josef Pšenicka - Hlušičky čp. 114 byli vyznamenáni za dlouholetou činnost v této organizaci pamětními medailemi. Odpoledne se konal průvod občanů s hudbou po obci spojený s položením věnců k pomníkům padlých z první světové války a na pamětní desku zdejšího rodáka akademického sochaře Zdeňka Dvořáka.

  V prvním pololetí roku 1983 dostali naši požárníci novou stříkačku a jejich dosavadní hasicí stroj byl přidělen do menších obcí na Hradecku. Předchozí technikou bylo auto Praga RN- tj. speciální požární auto a nejrůznější hasební nářadí. V tomto roce byl znovu ustaven odbor žen a navíc se do požárnické práce přihlásilo 19 pionýrů základní školy.

  2. prosince 1983 se konala v místním pohostinství výroční schůze požárníků. Byly na ní podány zprávy jednotlivých funkcionářů a jednatel základní organizace Josef Pšenička řekl mimo jiné, že moderní požární zbrojnice, vybudovaná za necelých 14 měsíců má hodnotu 442.000 Kčs s náklady 301.071 Kčs. Požárníci na její výstavbě odpracovali 4.199 brigádnických hodin a s ostatními spoluobčany celkem 11.644 hodiny. Parkoviště před zbrojnicí má hodnotu 58.000 Kčs a stálo 35.000 Kčs.

  Nejdůležitější událostí roku 1984 byly oslavy 100. výročí založení hasičského sboru v obci. Konaly se 19.května a byly spojeny s předáním nové požární zbrojnice do užívání. Oslavy byly zahájeny nástupem družstev před novou požární zbrojnicí, následovaly proslovy funkcionářů. Poté byli dekorováni zasloužilí členové sboru slavnostními medailemi. Následoval přesun na fotbalové hřiště, kde byly oslavy zahájeny seskokem tří parašutistů z Hořic. Poté pokračovaly oslavy soutěžemi požárnických družstev v pořadové přípravě, požárním útoku a v závodě na 100m s překážkami. Oslav se zúčastnilo 13 okolních sborů. Oslavy dále pokračovaly průvodem obcí, bohatým pohoštěním a taneční zábavou v kulturním domě.

  21.9.1984 přivezli naši požárníci speciální vozidlo Tatra 138, které jim bylo přiděleno okresním výborem. Toto vozidlo si vyžádalo rozsáhlou opravu, kterou provedli sami požárníci.

  14. července 1985 se náš sbor zúčastnil oslav 100. let založení hasičského sboru v nedalekých Skochovicích. V soutěži v požárním útoku a ve štafetě skončilo naše družstvo na druhém místě za družstvem domácích.